Garantivillkor

För att snabbt och lätt få fram garantivillkor kan du klicka på ett av fabrikaten nedan så kommer du direkt till det önskade fabrikatets garantivillkor.

Makita - DeWalt  - Bosch Blå - Bosch Grön - Metabo - HiKOKI - Milwaukee - Fein - Festool

Toolabs  leverantörer har olika garantier beroende på fabrikat och vi hänvisar till leverantörernas hemsidor för att få reda på mer om hur villkoren ser ut för respektive leverantör. Observera att garantiåtaganden endast gäller urprungsfel och materialfel ifrån leverantören och ej slitage eller felaktig användning.

De leverantörerna som erbjuder 3 års garanti mot registrering på deras hemsida är följande:

Bosch Powertools

Fein Powertools

Milwaukee Powertools

Metabo Powertools

Festool Powertools

Övriga fabrikat gäller villkor som nedan:

Makita Powertools
Alla Makita-produkter kontrolleras och vägs innan de lämnar fabrik och kan på så sätt garanteras vara fria från fel under gällande garantitid, både i utförande och i material.

Uppkommer fel under gällande garantitid på grund av tillverknings eller materialfel, skickas maskinen (komplett med väska, laddare, batterier och kvitto) till Makita auktoriserad serviceverkstad där verktyget kommer att repareras utan kostnad.

https://www.makita.se/service-partners.html
 
Garanti gäller inte om:
• Reparation eller försök till reparation har gjorts av annan än auktoriserad verkstad.
• Reparationer krävs på grund av normalt slitage.
• Verktyget har missbrukats.
• Felaktigt underhåll.
• Modifiering har gjorts på verktyget.
 
Gällande garantitider:
Elverktyg: 2år
Batteriverktyg: 2år
Luft/högtryckssortiment: 1år
Kompressorer:1år
Bensinverktyg: 1år
Batterier, laddare och tillbehör: 1år

Registrera extra 3års garanti på Makitas hemsida
https://www.makita.se/mymakita-login.html

 

DeWalt & Black & Decker Powertools

DEWALTs europeiska 1-åriga garanti för elverktyg

DEWALT litar på kvaliteten hos sina produkter och erbjuder en enastående garanti för yrkesmässiga användare av produkten. Denna garanti gäller utöver och påverkar inte på något sätt dina avtalsmässiga rättigheter som yrkesmässig användare eller dina lagstadgade rättigheter som icke-yrkesmässig användare. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska unionen och Europeiska frihandelsområdet.

Med förbehåll för DEWALTs europeiska garantivillkor för elverktyg, som kan fås från ditt lokala DEWALT-kontor, din återförsäljare eller på www.2helpU.com gäller att om din DEWALT-produkt blir defekt på grund av felaktigt material eller utförande inom 12 månader från inköpsdatumet kan DEWALT byta ut alla defekta delar utan kostnad, eller efter vårt gottfinnande byta ut enheten kostnadsfritt.

DEWALT förbehåller sig rätten att avvisa anspråk under denna garanti som enligt det auktoriserade reparationsombudet inte stämmer överens med DEWALTs europeiska garantivillkor för elverktyg.

Om du vill framställa ett anspråk ska du kontakta din återförsäljare eller söka upp ditt närmaste auktoriserade DEWALT-reparationsombud online, i DEWALT-katalogen eller kontakta ditt DEWALT-kontor på den adress som anges i instruktionsmanualen.

En lista över auktoriserade DEWALT-reparationsombud och fullständiga detaljer över vår eftermarknadstjänst finns på Internet på www.2helpU.com


DEWALTs europeiska 3-åriga garanti för elverktyg (PT)

DEWALTs europeiska PT-garanti för din produkt kan förlängas från 1 år till 3 år från inköpsdagen, på följande villkor.

1. Registrering

Produkten har registrerats av den ursprungliga DEWALT-produktanvändaren inom 4 veckor efter köpet på www.DEWALT.eu/3. (kontaktuppgifter om DEWALT-produktanvändaren, verktygskatalognummer, serienummer och datakod krävs).

Verktygsuppsättningar som omfattar ett antal olika verktyg är undantagna från registrering, medan enskilda verktyg i sådana uppsättningar måste registreras.

2. Allmänna villkor

2.1 DEWALTs europeiska 3-åriga PT-garanti är tillgänglig för den ursprungliga DEWALT-produktanvändare som har köpt DEWALT-produkterna från en auktoriserad europeisk DEWALT-återförsäljare för användning i sin bransch eller sitt yrke. DEWALTs europeiska 3-åriga PT-garanti är inte tillgänglig för personer som köper DEWALT-produkten för återförsäljning eller uthyrning.

2.2 Denna garanti får inte överlåtas. Den är endast tillgänglig för den ursprungliga DEWALT-produktanvändaren som har köpt och registrerat produkten på det sätt som anges ovan.

2.3 Utöver de villkor som beskrivs i detta dokument gäller även de villkor som föreskrivs i DEWALTs europeiska PT-garanti.

2.4 En produktreparation eller ett utbyte under denna garanti förlänger eller förnyar inte garantiperioden. Den 3-åriga garantiperioden börjar på den ursprungliga inköpsdagen och slutar 36 månader senare.

2.5 Genom att registrera produkten under DEWALTs europeiska 3-åriga PT-garanti accepterar DEWALT-produktanvändaren de villkor som anges ovan och att produkten är undantagen från DEWALTs 30-1-1-policy som upphävs 01-01-2016.

3. Produkter som är undantagna från DEWALTs europeiska 3-åriga PT-garanti.

Utöver de produktundantag som anges i DEWALTs europeiska PT-garanti, paragraf 3, är följande produkter med varumärket DEWALT också undantagna

Infästningsverktyg, t.ex. spikpistoler, krutdrivna verktyg.

Batterier och laddare

Återbyggda eller rekonditionerade produkter som identifieras med ytterligare märkningar – "omarbetad på fabrik" och/eller "Q".

Kompressorer och generatorer.

4. Framställning av ett garantianspråk

4.1 För att framställa ett garantianspråk ska du kontakta din återförsäljare eller söka upp ditt närmaste DEWALT-auktoriserade DEWALT-reparationsombud på www.2helpU.com.

4.2 DEWALT-verktyget måste återlämnas till återförsäljaren eller ett auktoriserat DEWALT-reparationsombud med alla delar intakta, med det ursprungliga inköpsbeviset och ett giltigt europeiskt 3-årigt garantiintyg.

4.3 DEWALT förbehåller sig rätten att avvisa anspråk under denna garanti som enligt det auktoriserade reparationsombudet inte beror på material- eller tillverkningsdefekter eller inte stämmer överens med de angivna villkoren i DEWALTs europeiska PT-garanti.

5. Ändringar av villkoren

5.1 DEWALT förbehåller sig rätten att granska och ändra sina garantipolicyer och -perioder samt reglerna om vilka produkter som omfattas av garantin utan varsel när DEWALT finner det lämpligt.

5.2 DEWALTs gällande europeiska PT-garantivillkor finns på www.2helpU.com, hos din lokala DEWALT-återförsäljare eller på ditt lokala DEWALT-kontor.


 
Garantiåtagande 30 : 1 : 1 utgör ett tillägg och inkräktar inte på något sätt på de kontraktsenliga rättigheter som man har som yrkesmässig användare, eller de lagenliga rättigheter man har som privat och icke- yrkesmässig användare. Garantin gäller inom medlemsstaterna i Europeiska Unionen och i det Europeiska Frihandelsområdet.
30 dagars nöjd - kund-garanti
 
Om man inte är fullständigt nöjd med DEWALT maskinens prestanda, behöver man endast returnera den inom 30 dagar, komplett som vid köpet, till inköpsstället för fullständig återbetalning eller utbyte. Inköpet måste kunna styrkas (med kvitto etc.) Detta gäller inte tillbehör eller reservdelar om de inte visat brister i garantins mening.

1 års fri förebyggande service
Om en DEWALT produkt inom 12 månader efter köpet kräver underhåll utförs en sådan service kostnadsfritt av auktoriserad verkstad. Fri förebyggande service omfattar endast arbetskostnaden för DEWALT verktyg. Kostnad för tillbehör och reservdelar ingår ej.

Inköpsdatum måste påvisas (med kvitto etc.).
Viktigt är att reklamerade produkter är CE märkta

Bosch Powertools (Blåa sortimentet)
Industriella Bosch-elverktyg, så som litiumjon-batterier inklusive laddare, uppfyller de högsta kvalitetskraven. Därför erbjuder vi dig härmed ett särskilt servicepaket. Och det utan kostnad.

 • 3 års garanti för elverktyg. Det äller för alla professionella blåa elverktyg och mätverktyg från Bosch. Högfrekvensverktyg, sladdlösa industriskruvdragare och tryckluftsverktyg, medföljande tillbehör samt batterier och laddare omfattas inte.
  Mer information finns i garantivillkoren.

 • 2 års premiumservice för batterier och laddare. Det gäller för alla industriella blåa litiumjonbatterier från Bosch, inklusive laddare. Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår under premiumserviceavtalets giltighet eller om om det uppstår ett fel på grund av slitage av ett registrerat batteri eller en laddare ersätts det/den av Bosch (eventuellt ersätts komponenten av en nyare modell). Ersatta batterier eller laddare övergår i Boschs ägo.
  Mer information finns i deltagandevillkoren.

Du behöver endast online-registrera din apparat, ditt litiumjon-batteri eller din laddare inom fyra veckor efter inköp. Garantins eller servicens giltighetstid gäler från inköpsdatum. Mer information hittar du i respektive garanti-/deltagarvillkor.

Om du vill göra en registrering, anmäl dig först som användare. På din personliga registreringssida kan du sedan registrera elverktyg, litiumjon-batterier eller laddare för 3 års garanti eller 2 års batteri-premiumservice. Du får sedan ett garanti- eller servicecertifikat som PDF som du kan skriva ut eller spara. Dessutom ahr du möjlighet att administrera dina personliga uppgifter.

Garanti-/servicecertifikat är alltid utfärdade särskilt för den givna produkten. Det innebär att varje produkt (elverktyg, litiumjon-batteri och laddare) måste registreras separat. Vid garantianspråk visar du din återförsäljare garantibeviset tillsammans med originalkvittot eller skickar in produkten direkt. Uppgifterna på dokumenten (inköpskvittot och certifikatet) måste stämma överens. Du kan givetvis använda vår hämtservice gratis under garanti-/servicetiden


Bosch Powertools (Gröna sortimentet)
Samtliga Boschs elverktyg, tryckluftsverktyg och mätinstrument kontrolleras och provas noggrant och genomgår Boschs stränga kvalitetssäkring. Bosch lämnar därför garanti på sina el-, tryckluftsverktyg och mätinstrument. Köparens skadeanspråk via köpeavtalet med säljaren samt lagstadgade rättigheter begränsas inte av garantin. På verktygen lämnar vi garanti enligt följande villkor:

1. Vi lämnar garanti i enlighet med följande regler (nr 2-7) i form av kostnadsfritt felåtgärdande av verktyget för material- och tillverkningsfel som bevisligen inträffat under garantitiden.

2. Garantitiden är 24 månader, vid yrkesmässigt bruk eller motsvarande påfrestning 12 månader. Garantitiden börjar vid köpet från första detaljist. Datumet på originalkvittot gäller.

3. Garantin omfattar inte:
- Delar som naturligt slits vid användningen eller på annat sätt eller fel på verktyg som kan sättas i samband med naturligt slitage vid användningen eller på annat sätt.
- Fel på verktyg som kan härledas till underlåtenhet att följa givna instruktioner, ej avsedd användning, otillåten driftsmiljö, överbelastning eller bristande underhåll eller skötsel.
- Fel på verktyg som orsakats av att tillbehör, påbyggnads- eller reservdelar använts som inte är Bosch originaldelar.
- Verktyg som utsatts för förändringar eller påbyggnader.
- Mindre avvikelser från avsedd beskaffenhet som inte har någon avgörande inverkan på verktygets värde eller användbarhet.

4. Garantiåtgärd av konstaterade fel går till på så sätt att vi antingen reparerar verktyget kostnadsfritt eller ersätter det med ett felfritt verktyg (ev. även en efterföljande modell). Utbytta verktyg eller delar övergår till vår ägo.

5. Garantin ska tas i anspråk under garantitiden. Du måste kunna visa upp eller skicka in kvitto för verktyget på det säljställe där du köpt det eller till den kundtjänst som anges i bruksanvisningen. På kvittot ska inköpsdatum och produktbeteckning klart framgå. Har du garantianspråk inom den 3-åriga garantitiden tack vare registrering enligt ovan, så ska du även visa registreringsbeviset. Helt eller delvis demonterade verktyg kan inte lämnas in eller skickas som garantiärende. Om du som köpare väljer att skicka verktyget till säljstället eller kundtjänst, så får du ta transportkostnaden och -risken.

6. Garantin utesluter alla andra anspråk än den rätt till felåtgärd av verktyget som nämns i garantivillkoren.

7. Garantitiden för verktyget kan varken förlängas eller förnyas.


Metabo Powertools
Metabo ger 1 års garanti, med start från försäljningsdatum till slutförbrukaren. Garantin omfattar brister, som kan hänföras till material- och/eller fabrikationsfel.

Om det görs garantianspråk, skall faktura/kvitto med försäljningsdatum bifogas.

Reparationer, som utförs med garantianspråk, skall uteslutande ske på en auktoriserad Metabo Garanti-Serviceverkstad.

Den som köper en Metabo-maskin, väljer medvetet bästa kvalitet med lång livslängd, robusthet, användarvänlighet och säkerhet. En Metabo-produkt arbetar lika hårt som du. Och även när det gäller service övertygar den med starka argument. Det har du gjort dig förtjänt av.

Metabo. Work Don't play.

 

XXL-garanti - Metabos 3-årsgaranti

Våra elverktyg är extra hållbara. Eftersom de sällan behöver repareras så har Metabo tagit fram en extra garanti, nämligen XXL-garantin.
När du registrerar dig förlängs den normala garantin till tre år. Vid ev. garantiärenden behövs sedan ditt inköpskvitto/faktura tillsammans med XXL-garanticertifikatet som du skapat för dina maskiner efter registreringen.

Registreringen måste ske senast 4 veckor efter inköpsdatum.

Registreringen sker på följande adress: http://www.metabo-service.com/sv/register

 

HiKOKI Powertools
I HiKOKIS verktygsprogram förekommer ingakompromisser.  Varje maskin är utvecklad för professionellt användande. Hitachi arbetar kontinuerligt med att utveckla tekniska funktioner och ergonomi ner till minsta detalj. Hitachi bygger ELVERKTYG FÖR PROFFS. Samtliga Hitachi-maskiner är utvecklade för att tåla stor belastning i en professionell miljö – och är driftsäkra år efter år.

Inget krångel
- 3 års garanti på Hitachi el- och batteriverktyg, batterier och laddare!

Hitachi Power Tools inför 3 års garanti på Hitachi elverktyg och batteriverktyg från och med 1 december 2012.

Garantin gäller även batterier och laddare. Den utökade garantiperioden gäller direkt från inköpsdagen – ingen krånglig registrering krävs av återförsäljare eller slutkund.
Vi tror att detta är marknadens bästa garantivillkor och ett resultat av Hitachis outtröttliga arbete att tillverka elverktyg som inte bara är så bra som nödvändigt, utan så bra som är möjligt.

Som en följd av Hitachis genomgående höga produktkvalité ges 36 månaders garanti från inköpsdatum för Hitachi el- och batteridrivna verktyg, samt Hitachi batterier och laddare, gällande material eller produktionsfel.

För Hitachi Park- & trädgårdsverktyg, batteri- el- eller bensindrivna, inköpta efter 1/1 2010 ges två års garanti.
För Hitachi el- och batteriverktyg inköpta mellan 1/1 2010 och 1/12 2012 gäller två års garanti.
För övriga verktyg och tillbehör gäller ett års garanti.

Garantin upphör att gälla vid användning av icke originaldelar.

Om eventuella fel upptäcks, repareras dessa kostnadsfritt – förutsatt att produkten använts enligt bruksanvisningen samt med originaldelar och inte är att betrakta som normalt slitage eller på felaktig användning.

Garantibestämmelser och reklamationsrätt
Reklamationsrätten omfattar material och/eller produktionsfel.
Detta gäller underförutsättning att verktyget använts enligt bruksanvisningen.

Reklamationsrätten bortfaller om:
• Indikation på undermåligt underhåll eller felaktig användning
• Överbelastning på grund av fel verktyg för utfört arbete
• Användning av icke originaldelar
• Skada uppkommit av tilläggsutrustning som inte är godkänt av Hitachi
• Reparation är utförd av icke auktoriserad Hitachi serviceverkstad
• Kvitto/Faktura med inköpsdato inte kan uppvisas

 

Milwaukee Powertools

Av återförsäljaren rättsligt ålagt garantiansvar genom köpekontrakt - slutförbrukaren för tillverknings och materialfel under ett (1) års tid från det att köparen tagit emot maskinen.
Gentemot konsumenter, d v s privatpersoner, som icke använder verktygen yrkesmässigt, gäller konsumentköplagen.
Garantitiden är 6 månader (Europa = 12 månader vid yrkesmässig användning, 24 månader för konsumenter)
Och den börjar den dagen som produkten överlämnades till kunden. Detta ska dokumenteras antingen genom
fakturan eller en liknande handling.

För alla Milwaukee elverktyg, som är köpta från och med den 1 januari 2008, förlängs garantitiden till 3
år i de på www.milwaukeetool.com listade länderna.

Förutsättningen är att slutkunden online, inom 4 veckor efter köpdatum, registrerar sitt nyförvärvade verktyg för
förlängd garanti. En registrering för förlängd garanti är möjlig endast i de länder som är listade på online-registreringsformuläret under www.milwaukeetool.com. Vidare måste köparen acceptera att de uppgifter som lämnas online får lagras. Som bevis på den förlängda garantin gäller registreringsbekräftelsen, som skickas med
e-post, tillsammans med originalköpkvittot med angivet köpdatum. Ackumulatorpaket, laddare och medföljande
tillbehörsdelar ingår inte i den förlängda garantin.

 1. Garantin omfattar reparation av skador eller fel på maskinen, som kan hänföras till material- eller tillverkningsfel.

2. Vid garantianspråk sänds maskinen till en av milwaukee auktoriserad serviceverkstad. (länk till verkstäder auktoriserade att utföra garantireparationer)
* Ej för borr- och mejselhammare över 5 kg på köparens risk och bekostnad. Observera att maskinen är väl förpackad, försedd med komplett avsändare samt en kort felbeskrivning.

3. Garantireparation genomförs kostnadsfritt, men utan förlängning av garantitiden. Utbytta delar övergår i vår
egendom. Maskinen returneras på vår bekostnad.
Garantin omfattar inte:

 • Detaljer av förbrukningskaraktär t.ex. batteripaket och chuckar
 • Normalt underhåll, t.ex. byte av kolborstar och sladdställ 
 • Förslitning eller förändring av maskinen som är en följd av normalanvändning
 • Inställnings- eller injusteringsåtgärder som görs av köparen
 • Skador beroende på yttre åverkan
 • Fel orsakade av felaktig användning eller utan iakttagande av bruksanvisningen
 • Service eller reparation genomförd av främmande verkstad, eller om annat än originaldelar monterats.

https://eservice.milwaukeetool.eu/se-se/home 

Fein Powertools

Varje FEIN - elverktyg kontrolleras noga, testas och genomgår de stränga kontrollerna i FEIN - kvalitetssäkring. Därför erbjuder FEIN, utöver den lagstadgade garantin (två år för den privata första köparen (användare) och ett år för den första yrkesmässiga köparen (användare) (i båda fallen räknat från köpdatum)) för registrerade elverktyg en treårig tillverkargaranti avseende korrekt bearbetning och felfritt material enligt nedanstående villkor.

3 års FEIN PLUS-garanti:

För alla FEIN elverktyg och GRIT bandslipmaskiner samt litiumjonbatterier och tillhörande laddare, som köpts från den 1 september 2013 hos en auktoriserad återförsäljare förlängs denna garantitid gentemot den första köparen (användare) till 3 år, om köparen registrerar sig inom 6 veckor från köpdatum.

Undantaget från den treåriga FEIN PLUS garantin är: FEIN högfrekvens elverktyg, Accu Tec-skruvdragare, FEIN Balancer, FEIN Rörbearbetningsverktyg, FEIN Tryckluftsverktyg, NiCd- och NiMH-batterier samt tillhörande laddare.

Registreringen måste köparen göra själv på Internet under www.fein.com/warranty. Som bekräftelse gäller registreringskvittot som ska skrivas ut direkt och originalkvittot där köpdatumet framgår. Registreringen sker endast när köparen accepterar att angivna uppgifter sparas.

Om ett bearbetnings- eller materialfel skulle uppstå följer en kostnadsfri reparation eller om en reparation inte är möjlig, tas verktyget tillbaka och ersätts gratis av ett nytt (eventuellt av senare modell).

Dessa garantianspråk gäller dock inte för skador som uppstått på grund av felaktig användning som exempelvis ej beaktande av bruksanvisning, överbelastning, användning med felaktig nätspänning eller ström eller med olämpliga tillbehör samt på grund av främmande påverkan som exempelvis fall eller slag. Vidare gäller garantianspråken inte för användningsslitage inom vedertagen ram och omfattning. Garantin för litiumjonbatterier är begränsad till 700 laddningscykler.

Garantianspråken står uteslutande FEIN själv och företag som uttryckligen godkänts av FEIN för.

För att anspråken i den här garantiförklaringen ska gälla måste elverktyget och originalkvittot för elverktyget i fråga (där köpdatum och produktbeteckning ska framgå) samt registreringskvittot visas upp eller skickas in. Delvis eller komplett demonterade elverktyg kan inte tas emot.

Garantianspråk enligt avtal eller lag gentemot försäljaren berörs inte av den här tillverkargarantin.

3 års FEIN PLUS-garanti
Registrera och säkra 3 års garanti.

FEIN elverktyg genomgår hårda tester innan de lanseras på marknaden. Du och många användare inom olika branscher över hela världen drar nytta av den höga tekniska standard som kännetecknar våra verktyg. Detta är vi inte bara stolta över, vi är även säkra på att dessa produkter i många år kommer att fungera tillförlitligt och utan problem. Därför visar vi dig genom att förlänga vår garanti med 3 års FEIN PLUS garanti ännu tydligare varför du med FEIN arbetar smidigare och mer framgångsrikt.

Vägen till 3 års FEIN PLUS garanti är mycket enkel:

1. Registrera ditt nya FEIN-elverktyg online inom 6 veckor från inköp.

2. Du får direkt ett garantibevis som ger dig 3 års FEIN PLUS garanti. Eller vänd dig med förtroende till din FEIN återförsäljare. Denne hjälper dig gärna. Garanterat.

 

Festool Powertools

I. Allmänna villkor och registrering

1.1. Om inte annat uttryckligen regleras enligt punkt 1.7 och punkt 3.1, skall Festool GmbH (nedan kallat Festool), vid genomförd registrering för alla nya elektriska samt tryckluftsdrivna verktyg (nedan kallat verktyg) erbjuda en kostnadsskyddsgaranti inklusive tilläggstjänster baserade på dessa villkor, förutsatt att du är en slutkund och tillika användare av verktyget, antingen en fysisk person eller juridisk person, som är bosatt i eller har sitt företagssäte i Sverige. Festool GmbH påtar sig inte garanti eller ytterligare servicetjänster i förhållande till återförsäljare eller uthyrningsverksamheter.

1.1.1. Dessa villkor skall från och med 1 Januari 2015 även inkludera separat köpta LI-Ion batterier och laddare (nedan kallat verktyg) förutsatt att följande bestämmelser inte ger en avvikelse från detta.

1.2. Grundförutsättningarna för registrering är:
- Köp hos en auktoriserad Festool-återförsäljare
- Online-registrering inom 30 dagar från datumet på originalkvittot under www.festool.se/service

1.3. Efter korrekt genomförd registrering mottages en garantibekräftelse i antingen skriftlig eller digital form. Denna garantibekräftelse gäller uteslutande det registrerade verktyget.

1.4. I och med dessa garantivillkor erbjuder Festool GmbH kunderna ytterligare rättigheter, förutom de avtalsenliga och lagliga garantirättigheterna. Inget upphävande, ingen inskränkning eller annan ändring av de avtalsenliga eller lagliga garantirättigheterna är förbundna med garantivillkoren.

1.5. Om garantin eller ytterligare servicetjänster beviljas, innebär det vare sig att garantitiden förlängs eller att en ny garantitid påbörjas. Detsamma gäller för preskriptionen av de avtalsenliga eller lagliga garantirättigheterna.

1.6. Skulle du avsluta eller upphäva köpet av den registrerade maskinen, oberoende av om det sker genom upphävande av avtal, annullering, överklagande eller hävning, så utesluts den aktuella maskinen från garantin.

1.7. För separat köpta LI-Ion batterier och laddare som köpts den 1 Januari 2015 eller senare behöver den enligt punkt 1.1. beskrivna registreringen ej genomföras. Skall garantianspråk, eller anspråk på tillhörande tilläggstjänster göras, gäller istället för garantibekräftelsen din faktura eller ditt kvitto som inköpsbevis, detta enligt punkt 2.5. Alla andra villkor skall fortsätta att gälla.

II. Garantivillkor för Fri reparationsservice, inklusive slitagedelar

2.1. Garantitiden uppgår till 36 månader och påbörjas från och med datumet för originalkvittot.

2.2. I garantifall verkställer Festool GmbH inom garantitiden garanti, i enlighet med beslut från Festool GmbH, genom kostnadsfri ersättning av de defekta komponenterna eller kostnadsfritt byte av maskinen (kostnadsskyddsgaranti). Ytterligare garantianspråk föreligger inte.

2.3. Ett garantifall föreligger, om

 • den levererade maskinen bevisligen uppvisar material- eller tillverkningsfel.
 • Slitagedelar (i synnerhet kolborstar, kullager, gummimanschetter, batterier, tätningsringar och kontakter) bevisligen skadats av naturligt slitage vid korrekt användning av maskinen. En slutgiltig lista över de komponenter som omfattas av garantin finns i reservdelskatalogen under www.festool.se/service.

2.4. Följande fall omfattas inte av garantin,

 •  
  • skador på förbrukningsmaterial och tillbehör, i synnerhet på slipplattor, plug-it-kablar, sågklingor, fräsar, rörstavar, knivar, knivgarnityr, borrverktyg, diamantskålar och rörstavar.
  • om avvikelser från bruksanvisningen och övriga underlag för de enskilda maskinerna sker vid anslutning, installation, idrifttagning, drift, användning och underhåll av maskinerna.
  • vid icke fackmässig användning, i synnerhet vid yttre våld (speciellt fall eller slag).
  • vid fel på maskinerna, som i synnerhet förorsakats genom användning av tillbehör eller reservdelar, som inte är originaldelar.
  • vid maskiner, som ändrats eller kompletterats, speciellt maskiner som plockats isär.
  • vid kontinuerlig, kraftigt påfrestande användning, speciellt vid industriell, kontinuerlig drift eller vid långvarig, överbelastande användning av maskinen.

2.5. Omfattning och utkrävande av garantianspråk
måste, omedelbart efter fastställandet av felet och inom garantitiden, skriftligen insändas till Festool GmbH. Härvid ska den aktuella maskinen uppvisas eller sändas in komplett, tillsammans med originalkvittot som måste uppvisa inköpsdatumet och produktbeteckningen, till försäljaren eller till ett under www.festool.se/service angivet serviceställe.

2.6. Undersöknings- och anmälningsplikt för företagare
Om man har köpt en maskin i egenskap av företagare, förutsätter garantianspråken att man kontrollerar maskinen omedelbart efter det att man erhållit den och omgående (dock senast inom två veckor) efter erhållandet skriftligen informerar Festool GmbH om påvisbara brister (dolda fel dock omedelbart efter upptäckten). Du anses som företagare om du vid slutandet av köpeavtalet har handlat under utövande av ditt yrke eller i egenskap av företagare. Detta gäller såväl för enskilda som för juridiska personer och enskilda företag.

III. Ytterligare serviceförmåner från Festool:

3. 36 månaders stöldförsäkring

3.1. I händelse av stöld får du en ny maskin som engångsersättning för den stulna maskinen, utan ytterligare försäkringskostnader och mot en självrisk på 500 kr exkl. moms. Denna förmån garanterar Festool GmbH för alla korrekt registrerade Festool-maskiner upp till 36 månader fr.o.m. datumet på originalkvittot. Utbytesmaskiner medger ingen ny garanti vid stöldförsäkring.
Utbytesmaskinen kan inte anmälas för garantin. Utbytesmaskinen tar över tjänsterna som ingår i SERVICE all-inklusive för den stulna maskinens återstående garantitid (beräknat enligt villkor nummer 2.1 med avdrag för den redan förflutna garantitiden). Utbytesmaskinen medger ingen ny garanti vid stöldskydd. De lagstadgade garantirättigheterna för utbytesmaskinen påverkas inte.

3.2. För att man ska kunna göra anspråk på denna serviceförmån, måste man omedelbart anmäla stölden hos behörig polismyndighet. Anmälan ska förevisas för Festool-återförsäljaren inom 5 dagar efter stölden, tillsammans med gällande servicebevis. Denne lämnar i sin tur underlagen till Festool GmbH för kontroll.

3.3. Efter avslutad kontroll får du information från Festool GmbH beträffande den aktuella statusen, och efter godkännande från Festool GmbH kan den nya maskinen avhämtas hos återförsäljaren mot erläggande av ovannämnda självrisk.

4. 15 dagars frist "Nöjd eller pengarna tillbaka"

4.1. Inom 15 dagar fr.o.m. datumet på originalkvittot kan du återlämna den registrerade, oskadade och lätt använda samt enligt leveransomfattningen kompletta maskinen i originalförpackningen till Festool-återförsäljaren, mot uppvisande av servicebeviset, varefter återförsäljaren återbetalar köpeskillingen.

4.2. I skäliga fall, i synnerhet vid överbelastning pga. slitage, kan Festool-återförsäljaren förvägra återbetalning tills fallet granskats och godkänts av Festool GmbH.

5. Reservdelstillgänglighet eller ny maskin kostnadsfritt

Vi garanterar, att reservdelarna för våra maskiner kommer att vara tillgängliga i minst 10 år, efter det att tillverkningen av maskinerna har upphört. Skulle Festool GmbH i enstaka fall inte kunna infria sitt löfte, så får kunden en jämförbar, ny maskin ur det aktuella produktprogrammet som ersättning, utan debitering. Den berörda maskinen övergår då i vår ägo.

IV. Avslutande bestämmelser

6. Ändring av dina kunduppgifter
Ändras dina kunduppgifter så önskar Festool att du omgående ändrar dem i ditt kostnadsfria myFestool-konto på www.festool.se eller att du omgående meddelar Festool dessa ändringar via kontaktformuläret på www.festool.se, per telefon via vår servicetelefonnummer 040-670 10 00 eller per post till Tooltechnic Systems Sverige AB, Box 9122, SE-200 39 Malmö.
Festool GmbH påtar sig inga merkostnader som uppstår pga. ej längre gällande kunduppgifter.

7. Ändringar av tjänster
Festool GmbH förbehåller sig rätten, att under rimligt utnyttjande av sina intressen, komplettera garantin och serviceförmånerna resp servicevillkoren, helt eller delvis, under iakttagande av en rimlig frist. Om viktiga orsaker föreligger även utan iakttagande av en sådan frist.

8. Övrigt

8.1. Den lagliga rätten i Förbundsrepubliken Tyskland gäller, med undantag för överenskommelsen med Förenta Staterna gällande avtal beträffande internationell varuhandel.

8.2. Laga forum för alla rättstvister beträffande garantin är uteslutande sätet för Festool GmbH.

8.3. Skulle en bestämmelse i denna garanti helt eller delvis vara eller bli verkningslös eller ogenomförbar, eller skulle det finnas en lucka i denna garanti, så påverkas inte giltigheten för de övriga bestämmelserna. I stället för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen gäller den verksamma eller genomförbara bestämmelse som överenskommen, vilken ligger närmast ändamålet för den verkningslösa eller ogenomförbara bestämmelsen. I händelse av en lucka gäller den bestämmelse som överenskommen, vilken motsvarar det som skulle ha överenskommits i enlighet med ändamålet för denna garanti.

 • FRAKT 69:-
 • FRAKTFRITT ÖVER 499:-
 • SNABBA LEVERANSER
 • KVALITET TILL RÄTT PRISER

Kundtjänst

Telefon: 010-1990000
E-post: info@toolab.se

Öppetider Butik

Måndag-Fredag 06.45-16.30

BESÖK VÅR BUTIK

Toolab Verktyg AB
Victor Hasselblads gata 10
421 31 Västra Frölunda

Tel: 010-1990000

Varför Toolab?

 • Frakt 69:-
 • Fraktfritt över 499:-
 • Snabba leveranser
 • Kvalitet till rätt priser
 • Stort sortiment

Hos oss handlar du alltid tryggt. Vi är dessutom certifierade av trygg e-handel.

 • Antal artiklar: {{ cart.count }} st
 • Totalt: {{ cart.formattedTotalWithDiscount }}
Gå till kassan

Välj företag eller privat

Priserna visas då exklusive eller inklusive moms.